Scientific committee

Fayolle Guy
Molchanov Stanislav
Pirogov Sergey
Shafarevich Andrej
Shlosman Senya
Vershik Anatoly
Zagrebnov Valentin
Zamyatin Andrei